Изследвания

LICHT, MEHR, LICHT! – В памет на проф. Милен Куманов: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнината от рождението на учения. Серия ФАКЛОНОСЦИ XXXII, С., 2022, АИ „За буквите – о писменехь“, с. 1297-1303.  ISBN 978-619-185-558-2, E ISBN 978-619-185-559-9

На разположение е електронната версия на межданородното енциклопедично издание „Licht, mehr Licht!”. То е възпоменателен юбилеен сборник от типа на Festschrift, посветен на 80-годишнината от рождението на историка – енциклопедист и филантропа – хуманист проф. Милен Куманов (13.02.1942 – 22.11.2021).

Изданието „Licht, mehr Licht!” представя 168 разножанрови творби на 183 автора от 3 континента и 17 държави, подредени в семантични раздели (вж: по-долу) с вътрешна организация на материала – по фамилията на авторите, представени по българската кирилица: Австрия, България, Великобритания, Грузия, Гърция, Израел, Иран, Итали, Канада, Китай, Молдова, Полша, Русия, САЩ, Турция, Украйна, Франция – като 18 от тези твоци живеят и се реализират в повече от една държави: България – Италия; България – Канада; България – САЩ; България – Турция; Иран – България; Молдова – България – САЩ; Полша – България; Полша – България – Австрия; Русия – България; Русия – САЩ; САЩ – Русия; Франция – САЩ; Франция – САЩ – Канада. 

Произведенията, презентирани в тома, са написани или в тях се съдържа информация общо на 40 езика – като служебната платформа на изданието: предисловие и дейксис; съдържание, ключови думи и биографични данни за авторите.

Електронната версия на изданието можете да видите ТУК

 


Денчев, Стоян. „Информация и сигурност“ (ISBN:978-619-185-369-4).

В изследването има важни сведения касаещи теория на информацията, теория на информирането и задълбочено изследване на съвременните проблеми на националната сигурност. Книгата е полезна както за студенти и докторанти, така и за преподаватели и специалисти в областта на информацията и сигурността.

Книгата е достъпна в електронен формат на интернет страницата на  УниБИТ.

Електронната форма може да се види и ТУК


 

Павлова, Даниела. „Правителство в облаците. Е-правителство, облачни технологии и успешни модели за електронно управление“ (ISBN: 978-619-185-457-8).

Монографията представлява независим прочит на феномена е-правителство. В разработката е акцентирано върху потенциалната роля на академичната общност в развитието на този феномен, като тази роля е отразена в иновативен архитектурен информационен модел за генериране на знания, умения и компетенции в сферата на е-правителството. Монографичният труд изследва е-управлението извън чисто технологичните му измерения, като се фокусира върху социалните му аспекти. Анализирано е влиянието на националните особености на българина в контекста на внедряването на е-правителството. Дефинирани са пътища за преодоляване на съществуващите негативни тенденции в тази насока, при което предизвикателствата се разглеждат като възможност. Набляга се на тезата, че е-правителството е всеобщо усилие и за неговия успех имат значение както участието, така и поемането на отговорност от всички заинтересовани страни. Монографията има практико-приложен характер и е предназначена за широк кръг читатели, включително експерти и специалисти в сферата на е-управлението, академични институции, фирми и граждани.

Правителство в „облаците“ е запазена марка на УниБИТ по идея на авторката на настоящата монография.

Монографията едостъпна на  този линк.

Пълният текст може да се види и ТУК


 

Аврейски, Николай. Външна политика на Република България. Регионални измерения. Част І (ISBN 978-619-185-358-8) и Част IІ (ISBN 978-619-185-359-5). Учебникът е посветен на регионалните измерения на външната политика на Република България. Изложението е базирано на външнополитическото наследство, получено от комунистическа България, и последователно представя основните тенденции във външната политика на новата Република, нейната балканска политика, взаимоотношенията ѝ с нейните съседи и с други държави от нашия регион, както и участието ѝ в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.

Учебникът е предназначен за специалностите от научна област „Национална сигурност“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии, но той може да намери приложение и в преподаването пред студентите от други специалности в българските висши училища, които изучават дисциплината „Външна политика на България“.

Учебникът е достъпен на линк 1 и линк 2.

Учебникът може да видите още ТУК и ТУК


 

Денчев, Стоян. Диана Стоянова. COVID-19 и „ВИЗИЯ 2030“ за бъдещето на европейските университети (ISBN 978-619-185-409-7).

В студията е направен анализ на динамичните промени от началото на ХХI век, довели до преосмисляне на нагласата и засилване на интереса към инвестиции в образованието. Описани и подробно коментирани са стратегическите мерки, взети от ЕС за укрепване на европейското образователно и научно пространство. Анализиран е и докладът на Центъра за стратегия и оценка от февруари 2020 г., съдържащ работна трансформационна платформа. Отделено е специално място на публикувания през 2018 г. от Европейската комисия документ „Към устойчива Европа 2030“, получил известност като „Визия 2030“. В студията се разглеждат и въпроси касаещи прехода към устойчивост в образованието, науката, технологиите, иновациите, цифровизацията и много други сфери, както и тяхната съгласуваност на различни равнища.

Студията е достъпна на този линк.


 

Димитрова, Снежана. Възстановяване… Репарации… Гаранци… Франция и балканските славянски държави (септември 1918 – януари 1920 г.). С., 2020 (второ издание)

Книгата на Снежана Димитрова по своя харак- тер е задълбочено и богато научно изследване върху една преобладаваща и в наши дни евро- пейска дипломация, каквато е френската. Фак- тът, че авторката си служи с много архивни документи, много от тях непознати или недо- стъпни за голяма част от българските изсле- дователи, е без съмнение неоспорим принос към българската историография. В същото време работата се появява в епоха, когато проблемът за международните отношения на Балканите е отново актуален. 

Пълният текст можете да видите ТУК