Културен туризъм – съдържание на дисциплината

Културен туризъм


Основна цел на дисциплината:

Получаване на нови знания по отношение на различните процеси и особености в областта на културния туризъм, културно историческото наследство и свързаното законодателство.

Акценти:

Практическата приложимост на отделни закони.

Стратегия за развитие на културния туризъм.

Отделните държавни и регионални културни институти и свързаните с тях общи и специализирани нормативни документи. Ангажираните в сферата на развитието на културния туризъм.


Модул 1 – Правни аспекти на културния туризъм и културно-историческото наследство

Третира се проблематиката свързана с определението за културно-историческо наследство и действащото законодателство.

Законовата и поднормативна база се разглежда от гледна точка на нейната приложимост.

Модул 2 – Стратегически документи за развитието на културния туризъм.

Стратегически документи за опазване и устойчиво развитие на културно-историческото наследство на България.

Стратегически документи за развитие на културния туризъм.

Модул 3 – Институции ангажирани с процесите по развитие на културния туризъм


Литература:

Нормативни документи:

Закон за туризма

Закон за закрила и развитие на културата

Закон за културното наследство

Закон за меценатството

Закон за публично-частното партньорство

Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване формите на културно многообразие

Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство

Конвенция на ЮНЕСКО за защита на световното и културно наследство.

Стратегия за устойчиво развитие и опазване на културно-историческото наследство на Република България.

Стратегически план за развитие на културния туризъм в България

Изследвания:

Василева, С. Културно наследство и устойчиво развитие. Концепции, политики, добри практики. С., Издателство „За буквите. О писменехь“, 2012.

Велев, В. Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство. С., 2013

Денчев, Ст., С. Василева. Държавната политика за културно-историческото наследство на България 1878-2009. Второ доп. изд., С., 2010.

Знеполски, Ив. Културна идентичност и глобализация. С., 2008.

Иванов, Д., Е. Сачев. Защита на културно-историческото наследство. С., 2009.

Кръстанова, Кр., Д. Парушева, М. Златкова, О. Живр, Ст. Антонов, Р. Пожарлиев, В. Николова, Е. Стоилова. Л. Гергова. Локалното наследство – ресурс за местно развитие. ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2012.

Ландри, Чарлз. Културната политика в България (Доклад на европейски експертен екип). Враца, Министерство на културата, 1997.

Сачев, Евгений. Държавна политика за културно-историческото наследство на България – 1878-2009. С. 2010

Сачев, Евгений.  Паметници на културата и историята – теоретико-методологични и информационни проблеми. С. 2010

Сборник „150 години народно читалищно дело“ , София, 2007

Интернет ресурси – интернет сайтове, портали и уеб бази данни

http://www.unesco.org

http://unesdoc.unesco.org

 http://www.unesco-bg.org

Начало

http://www.mc.government.bg

http://sic.mfa.bg

http://www.ncf.bg