НКН – изследвания, документи и анализи

Анализ на законодателството и политиките на страните членки на Регионалния център в опазването на нематериалното културно наследство

Обект на анализ са законодателството, политиките и добрите практики в: Армения, Гърция, Кипър, Словения и Хърватия

Документът е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0182 „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Пълният текст на Анализа може да прочетете ТУК