НН – презентации

 

Презентации

 • Същност и съдържание на понятието „Нематериално културно наследство”.
 • Основни научни звена, центрове и институции работещи в сферата на опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство.
 • Принципи, методи и подходи при опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство
 • Социализиране и реинтегриране на процесите свързани с опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство
 • Познание и препредаване на нематериалното културно наследство между поколенията.
 • Местните общности в проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното нематериално културно наследство
 • Елементи на нематериалното културно наследство. Принципи и световен опит. Листи
 • Национална представителна листа. Национална система „Живи човешки съкровища – България“
 • Форми на популяризиране на нематериалното културно наследство
 • Съвременни форми на презентиране на обекти на нематериалното културно наследство – аудио и визуални форми.
 • Публични изяви в сферата на популяризирането на нематериалното културно наследство.