Политики за управление на културното наследство в условията на европейска интеграция

Презентационни материали

Допълнителни материали

Интернет ресурси

Примерни теми за реферат

 • Управление на културните процеси в рамките на ЕС
 • Съвременни аспекти и педизвикателства пред политиките за култура и изкуство
 • Законодателна рамка за управление на културните процеси в България
 • Конвенции на ЮНЕСКО в сферата на културата и тяхната приложимост в България
 • Българските национални, регионални и общински културни институти – същност и характеристика
 • Стратегически планове за развитието на културата и туризма в България
 • Развитие на културните процеси в страните-членки на ЕС
 • Европейски платформи за развитието на културата
 • Неправителствените организации в сферата на изкуството и културата
 • Програми на ЕС в сферата на културата
 • Програма „Творческа Европа“
 • Творчески индустрии
 • Управлението на културата в европейския контекст