Рецензии и други материали

  • Рецензент

Нестинариана: Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. Фотомонография : Учебно пособие / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Терминолог. и справочно-информ. ред. Н. Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. Стоянов, Х. Мутафов, С. Райчевски, В. Велев, И. Теофилов. София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-10 ; І-CXXXII ; 11-352 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІІ). – Именен показалец ; Хронолог. показалец ; Ист. показалец ; Геогр. показалец ; Показалец по ез. ; Показалец на период. изд. ; Показалец на сер. ; Списък на ил. ; Списък на съкр. ISBN 978-954-2946-47-2 , online ISBN 978-954-2946-56-4

  • Консултант на издания и редакционна дейност

Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II. :] Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Библиографовед. исслед. : Курс лекц. по общ. библиографовед. / Гос. высш. инст. библиотековед. и информ. технол.  Болгария; Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств – Россия ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Консульт. изд. В. И. Велев ; Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова ; Компьютер. набор ризом: Ц. И. Найденова, Т. В. Ал-Бахлул ; Худож. исполн. график и граф. композиции-резюме В. В. Анков ; Худож. оформл. и символика Н. В. Скородум ; Рец.: А. В. Соколов, С. Г. Денчев. ─ София : Гутенберг, 2005. – 1106 (LXXIX, 417, DCX) с. : 3 граф. форм.; 14 сх.; 3 табл.

Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографовед. исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий (Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия) ; Консульт. изд. В. И. Велев. – София : Гутенберг, 2007. – [1358 с.] (42,1 MB). – 91 л. изд. к. – Изт.: Загл. екран ; Етикет; Обложка. – Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; CD устройство. – Съдържа: 4 файла. – Дигитално изд.

Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитологично портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието [: Куманова, А., Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.] / Науч. ред. Стоян Денчев ; Обща ред. Николай Василев ; Експертна ред. Венцислав Велев ; Терминол. ред. Никола Казански ; Справочно-информ. ред. Диана Ралева ; Библиогр. ред. Марияна Максимова ; Граф. ред. Боряна Апостолова ; Худож. ред. Сергей Янев ; Техн. ред. Василка Стефанова ; Рец.: Мария Младенова и др. – София : За буквите – О писменех, 2010. – 314 с. : с портр. – (Сер. Факлоносци ; І). 

Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская… : Информационен код на българската книжовност и литература : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог Стоян Денчев; Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски показалец Милен Куманов; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис Александра Куманова; Ез. ред., предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Николай Василев ; Терминолог. ред. Елена Томова, Диана Ралева, Венцислав Велев; Справочно-информ. ред. Марияна Максимова, Цветана Найденова, Антон Даскалов; Рец.: Иван Теофилов, Никола Казански. София : За буквите. О писменех, 2011.; 208 с. : с ил. (Факлоносци ; ІІ) Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.

Електронен портал на Студенстко научно общество при УниБИТ, част от общия интернет сайт на УниБИТ – http://sno.unibit.bg/about.html – Визуализация.

  • Автор и консултант на документални филми

Нематериално културно наследство на България. Живи човешки съкровища – България 2008. С., 2009 г. (Издание на МК)

Чипровският килим. С., 2013 (Издание на Синемак ООД и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Център категория II на ЮНЕСКО)