Сборник с нормативни документи за КИН

Сборникът „Основни приоритети и стратегически насоки, отразени в  нормативните документи на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз, за формиране на политики в сферата на културно-историческото наследство (КИН) и приложението им в българската правно-нормативна уредба“ е учебно помагало, представено под формата на сборник с правно-нормативни документи, в което се разглеждат въпроси, свързана с развитието на процесите по управление, опазване, съхраняване и популяризиране на културно историческото наследство и в частност на българското такова. Правните механизми са част от създаването на управленчески тип политики, защото задават рамката на конкретните такива, и обличат с нормативен вид визията на държавата по отношение на културното наследство в неговата цялост. Може да се обоснове извода, на базата на правния анализ и развитието на законодателството касаещо културното наследство, че тези конкретни публични политики се развиват. Преди всичко, обаче е нужно да се познава и прилага добре правната уредба както на националното, така и на международното право.

Управлението на движимото и недвижимото културно наследство е изключително сложен процес. Особено в съвременния динамичен начин на живот, когато глобализацията често взема приоритет и е в основата на отделни взети решения. Създаването и развитието на политики в тази насока изисква не само точна и ясна компетентност, но и осведоменост по отделните аспекти на същността в развитието на процесите. Разбира се, специално управлението предполага подробна и адекватна правна регламентация. В този смисъл логично е да се проследи актуалната към момента нормативна уредба, за да се изясни всъщност доколко действащи са законовите хипотези и какви възможности всъщност те предоставят. В настоящото помагало ще намерите най-често използваните закони, наредби, правилници, конвенции, регламенти, директиви и друг тип нормативни документи. Всички те са предложени с последните към момента техни редакции и актуализации. Посочени са и линкове, на които могат да се видят в оригинал.

Необходимо е да се има предвид, че нормативната база, най-вече на под-нормативно ниво, търпи известни промени във времето. Това се налага от динамиката на времето и проминящата се ситуация в обществено-поличитеския живот на Стария континент и света като цяло.

Учебното помагало е предназначено за широк кръг интересуващи се, както и за обучението на студенти по дисциплини свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство. Основната цел е да се получи обща представа за правно-нормативната среда, която слага своя отпечатък върху формирането на някои от основните приоритети и стратегически насоки, приети в Република България.


Помагалото можете да видите ТУК