СНО при УниБИТ

Портален уеб сайт на СНО при УниБИТ – www.sno.unibit.bg


Пораждащият се от ежегодните научни форуми на Студентското научно общество при УНИБИТ интелектуален информационен поток от авторски научни публикации в следните три направления:

  1. Библиотекознание, библиография, книгознание;
  2. Информационни технологии;
  3. Културно-историческо наследство.

Тези научни разработки преминават в учебния и извънаудиторния изследователски процес на университета експертизата на видни учени. Описаното тук прави изключително актуална задачата за екстраполирането в интернет пространството на „Трудовете на Студентското научно общество при УНИБИТ” (Том І-VІ. – София, 2008- /към 2011 г. – 6 тома: публикувани 536 изследвания на студентите; по данни на общата база данни от публикации на студентите и в други универсални и специализирани научни издания количеството на тези публикации е общо: 610 заглавия/) и съпътстващите ги издания (например, серия „Факлоносци” /към 2011 г. – 2 тома/: публикации на учебна литература). Тези публикации са посветени на:

  1. Декодиране на информационния код на българската културно-информационна традиция като част от универсалната световна култура;
  2. Разкриване на ценностния геном на българската култура и духовност като върхово явление на националния гений и част от универсалния интелектуален потенциал на цивилизацията;
  3. Представяне на универсалното човешко знание (хуманитарно /философско-научно/ и естествено-научно /технологично/) и пораждащите се негови научни комплекси (онтологични и терминологични информационни картини /информационен код на нестинарската феноменология, например, и т.н.) чрез изграждане на традиционни и електронни библиотеки, посветени на сравнителното проучване на моделирането на информационните ресурси (структурирани от международните универсални, националните и отрасловите библиографски трасета на знанието и поражданите архимодерни бази данни, фундирани от вторичнодокументалната информация) и електронни сайтове, свързани със специализираната проблематика на трактуване на отделни теми на изследване на български, английски, руски и други езици;
  4. Позициране на ключови за формиране на гражданското самосъзнание на българското общество исторически документи („История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски, например, и т.н.) и подготвянето им във вид на тезаурус за разнообразни сравнителни проучвания на базата на съотнасянето им с актуални съвременни документи за човешките права (Конституция на Р. България; Конституция на САЩ; Декларация за правата на човека на ООН);
  5. Изграждане, систематизиране и структуриране по проблемни научни комплекси на знанието на терминологично-понятийния апарат по библиотечната и информационна дейност като интерактивна полилингвистична система (на български, английски и руски език).