Съвременна българска история

Лекционен курс по Съвременна българска история (СБИ) 


Модул: Съвременна българска история  

Основни теми:

  1. Развитието на България в годините 1944-1945
  2. Развитие на България в периода 1945-1990 г. (Народна Ребублика България)
  3. Промените в Република България през 90-те години на ХХ в.
  4. България и ЕС

Подтеми:

Развитие на България в годините непосредствено след 1944 г.

Обявяване на Народна Република България.

България през 50-те години на ХХ в.

Вътрешна политика и икономика в развитие на България до 1989 г.

Културните процеси в развитието на България 70.те – 80-те години на ХХ в. Отбелязване на 1300 г. българска държава.

Външна политика – България и СССР, Варшавски договор, СИВ.

България и Балканите през втората половина на ХХ в.

България и запада през „Студената война“.

Промените в България през 90-те години на ХХ в.

Присъединяване на България към НАТО и ЕС.

 

Литература:

Баева, Искра и др. – Външната политика на България след 10. ХІ. 1989 г.

Баева, Искра, Евгения Калинова – Българските преходи 1944-1999.

Куманов, Милен, К. Исова – Историческа енциклопедия България

Николова, Таня, Милен Куманов – България ХХ век: Хроника

Огнянов, Любомир  – Държавно-политическата система на България 1944-1948

Огнянов, Любомир – Политическата система в България (1949 – 1956)

Тодорова, М., съст. Историци за историята. – София, 1988. .