Трудове на СНО – Том ХVI, 2021

Т Р У Д О В Е на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии – Том ХVI, 2021, ХVI Студентска научна конференция


Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the Student Scientific Society of the State University of Library Studies and Information Technologies (до 30.09.2010: СВУБИТ) : Т. І- / Отг. ред. С. Денчев ; Ред. кол. А. Куманова – глав. ред. … [и др.] ; Състав. А. Куманова, Н. Василев ; Науч. ред. Н. Казански … [и др.] ; Общау, ез. и граф. ред. Н. Василев ; Библиогр. ред. М. Максимова, Д. Ралева ; Техн. Ред. В. Велев. – София : За буквите – О писменехь, 2008- . [Изброеният състав на творческия екип на изд. е постоянен за вс. тт. По-долу са отразени само присъединяващите се към екипа дейци и трансформациите на авт. отговорност.] ISSN 1313-4566 (тт. 1-5 : СВУБИТ) (print) ISSN 1314-2526 (от т. 6 : УниБИТ) (print) E ISSN 1314-6793 (от т. 6 : УниБИТ) (online) Т. ХVІ. [Шестнайста] ХVІ Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. ред. Н. Василев ; Науч. ред. К. Александрова и др. ; Рец. И. Петева … [и др.]. – 2021. – 1320 с. : с ил., табл., сх., гр. – Юбил. изд., посв. на 70-год. на УниБИТ и 65-год. на А. Куманова. Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Павлова, Т. Тренчева, Х. Богова. Съдържа: 1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на унив. за 2005-2020 г. (3287 загл.); 2) Идея : Точно – кратко – изчерпателно определение; 3) Декамерон : Есета по конкурс, посветен на пандемията COVID-19; 4) [Разшир. анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. Включени са NN 2913-3299.

Пълният текст на изданието можете да видите ТУК и ТУК