Цитирания

Цитиран автор Заглавие на цитираната публикация Автори, които са ЦИТИРАЛИ посочената публикация (без автоцитирания) – Заглавие на публикацията, Данни за тяхната публикация Издание/конференция (списание ном., стр. ХХ-YY), ISBN/ISSN/DOI,Реферирана в бази данни

 

Година на тяхната публикация Връзка(линк) към онлайн публикацията
1 Велев, Венцислав. М.Иванова 140 години от гибелта на Васил Левски – Дякон Игнатий (Значение за потомците) // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ІХ, 2014, с. 83 ; 103 ; 123. ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
2 Велев, Венцислав Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал (Центрове на праевропейската цивилизация в Русия). // Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал : Центрове на праевроп. цивилизация в Русия : Протоарии и праславяни : Културолог.-феноменолог. декодиране на митолог., ист. и лингвист. пл. : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство : Информ. кодове на култ. наследство” / С. Денчев … [и др.]. ; Науч. ред. Н. Яръмов … [и др.]. ; Библиогр. ред. Д. Ралева, М. Максимова ; Рец. А. Субето … [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, С., 2016, с.187-188. ISBN 978-619-185-192-8 online ISBN 978-619-185-193-5

 

Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
3 Велев, Венцислав Бежанците от западните покрайнини. // История на България. Т. 9. История на България 1918–1944. София, 2012

 

Георгиев, Александър. Западните покрайнини и българо-югославските отношения 1919-1923 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 9, Велико Търново, 2016. С. 39-48. ISBN: 9786192080662 2016 https://journals.uni-vt.bg/bb/bul/vol9/iss1/6
4 Велев, Венцислав Вътрешна западнопокрайнска организация “Въртоп (ВЗРО “Въртоп”). Исторически преглед, С. 1999, кн.3-4, стр. 50-69

 

Джонев, Ангел. Западнопокраинският въпрос в българската историопис // Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2011 с.71-78. Без ISBN, COBISS.BG-ID 1235383524 2011 http://anamnesis.info/node/1503

http://macedonia-history.blogspot.com/2011/05/angel-djonev-zapadnopokrainskia-vupros.html 

5 Велев, Венцислав Двувластните имоти в българо-югославските взаимоотношения (1920-1931 г.). Международни отношения, С., 1997, кн.4, с.109-116.

 

Джонев, Ангел. Западнопокраинският въпрос в българската историопис // Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2011, с.71-78. Без ISBN, COBISS.BG-ID 1235383524 2011 http://anamnesis.info/node/1503

http://macedonia-history.blogspot.com/2011/05/angel-djonev-zapadnopokrainskia-vupros.html 

6 Велев, Венцислав Електронен триезичен речник без аналог (УниБИТ – важен център на наукознанието и информатизацията в национален и международен мащаб) (За триезичния речник на УниБИТ по библиосферата. V). // Нишката на Ариадна (Gloria bibliospherae) = Ariadne thread (Gloria bibliospherae) : Когнитология на енциклопедичността на библиотечната и информационната дейност = Cognitology of encyclopedicity of the library and information activity / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг., библиогр. Александра Куманова, Николай Василев. – София, 2017, с. 125-126, ISBN 978-619-185-211-6, online ISBN 978-619-185-212-3

 

Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf). 2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
7 Велев, Венцислав Западните покрайнини, България и Югославия 1919-1931. София : За буквите – О писменехь, 2009 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
8 Велев, Венцислав Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931. С., Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, 2009. ISBN 978-954-8887-59-5

 

Ristić, Ivan T. Bugarska u politici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1919-1929). University of Belgrade. Faculty of Philosophy. Belgrade, 2017. 2017 https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1895/Doktorat.pdf?sequence=1
9 Велев, Венцислав Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931. С., Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, 2009. ISBN 978-954-8887-59-5

 

Ristić, Ivan T. Novoprisajedinjene oblasti“ ili “zapadne pokrajine“: istorijske, etnološko-lingvističke, strategijske i političke osnove srpsko-bugarskog spora oko caribrodske i bosilegradske oblasti… // Južni srpski krajevi u XIX i XX veku: društveno-ekonomski aspekt, Vranje, 2018, str. 210-226 2018 https://www.academia.edu/37751842/Novoprisajedinjene_oblasti_ili_zapadne_pokrajine_istorijske_etnolo%C5%A1ko_lingvisti%C4%8Dke_strategijske_i_politi%C4%8Dke_osnove_srpsko_bugarskog_spora_oko_caribrodske_i_bosilegradske_oblasti_u_Ju%C5%BEni_srpski_krajevi_u_XIX_i_XX_veku_dru%C5%A1tveno_ekonomski_aspekt_Vranje_2018_str_210_226
10 Велев, Венцислав Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931. С., Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, 2009. ISBN 978-954-8887-59-5

 

Георгиев, Александър. Западните покрайнини и българо-югославските отношения 1919-1923 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 9, Велико Търново, 2016. С. 39-48. ISBN: 9786192080662 2016 https://journals.uni-vt.bg/bb/bul/vol9/iss1/6
11 Велев, Венцислав Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931. С., Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, 2009. ISBN 978-954-8887-59-5.

 

Джонев, Ангел. Западнопокраинският въпрос в българската историопис // Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2011, с.71-78. Без ISBN, COBISS.BG-ID 1235383524 2011 http://anamnesis.info/node/1503

http://macedonia-history.blogspot.com/2011/05/angel-djonev-zapadnopokrainskia-vupros.html

12 Велев, Венцислав Информационен код на българската книжовност и литература (Свети Отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская) // Тр. на Студентско науч. о-во при УниБИТ (София), Т. VIIІ, С., 2013, с. 500-501, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf 
13 Велев, Венцислав Към въпроса за читалищните библиотеки като част от мрежата на обществени библиотеки в страната (Статии) (ІII 12). // GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ = GLORIA BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг. и интервю Николай Василев. – София, 2016, с. 221-227 (N 1867). ISBN 978-619-185-211-6, online ISBN 978-619-185-212-3

 

Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf). 2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
14 Велев, Венцислав Модерен летопис на съвременната информационно-комуникативна сфера : Том І-VІ на Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ (София,2008 – ) //Тр. на Студентското науч. о-во при УниБИТ (София), Т.VІІ, 2012, с.105-122 , ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
15 Велев, Венцислав Мястото и ролята на народните читалища в системата на културно-историческото наследство на България / Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 10.12.2018. С., 2018, с. 407–413, ISSN 2367-7899

 

Нехат. Сезер. Към историята около създаването на две от първите читалища в Силистренско // Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ в. ХVII национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2019 г. / Knowledge Society and 21st Century Humanism. The 17th International Scientific Conference. Sofia, 1st November 2019 / Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2019 / Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh”, 2019. ISSN 2683-0094. с.998-1006 2019
16 Велев, Венцислав. Кирил Анастасов Нематериалното културно наследство на България / The Intangible Cultural Heritage of Bulgaria – Пловдив, 2010, ISBN: 978-954-516-911-3

 

Vasileva, Sofia. Role and significance of UNESCO convention for the safeguarding Intangible Cultural Heritage. Bulgaria`s contribution // Traveling university seminar. Sharing knowledge on the Intangible Cultural Heritage of Southeastern Europe. Vol.1, Sofia, 2016, p.25-37, ISSN 2534-9775 2016
17 Велев, Венцислав. Кирил Анастасов Нематериалното културно наследство на България / The Intangible Cultural Heritage of Bulgaria. Изд. Летера. Пд., 2010, ISBN: 978-954-516-911-3

 

Налбантян-Хачерян, Силва. Нематериално културно наследство – политики и практики за неговото опазване. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, С., 2019. ISBN – 978-619-245-019-9

 

2019
18 Велев, Венцислав Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление в читалищата. – 160 години общонародно читалищно дело – сборник. С., 2016. С.139-150, ISBN 978-954-9437-69-0

 

Байракова. Силвена. Проблеми и стереотипи в управлението на съвременните читалища –- Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски” Философски Факултет Книга Докторанти, 2017, ISSN 2534-935X 2017 https://www.academia.edu/36836047
19 Велев, Венцислав Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление в читалищата. – 160 години общонародно читалищно дело – сборник. С., 2016. С.139-150, ISBN 978-954-9437-69-0

 

Байракова. Силвена. Силни и слаби страни на съвременните читалища Възможно ли е диференциране на държавната културна политика в сектора? // Докторантски четения Сборник, 2017 2017 https://www.academia.edu/36835902/
20 Велев, Венцислав Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление в читалищата. – 160 години общонародно читалищно дело – сборник. С., 2016. с.139-150, ISBN 978-954-9437-69-0

 

Байракова. Силвена. Културни влияния и предпоставки за възникването на българските читалища и тяхната роля в конструирането на българската национална идентичност // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Философски Факултет Книга Докторанти, 2017, ISSN 2534-935X

 

2017 https://www.academia.edu/36835843
21 Велев, Венцислав. Йордан Христосков Паисиев лист от 1935 година (Историко-културен преглед) // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 510-511, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
22 Велев, Венцислав Покрайнини ли са „Западните покрайнини“? / Окраины ли“ Западные окраины“? // Bulgarian Historical Review/Revue Bulgare d’Histoire, бр.3-4, С., 1999, с. 139-151

 

Дамешек, Лев Михайлович. Ирина Демешек. В Сибири в XVIII – началеXX века. Иркутск, Русия, 2014. Издательство: Иркутский государственный университет (Иркутск). ISBN: 978-5-9624-1124-8 2014
23 Велев, Венцислав Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство – С., 2013, Издателство За буквите – О писменехь., ISBN 978-954-2946-69-4.

 

Vasileva, Sofia. Role of education in the field of Intangible Cultural Heritage. Best practices of experience at the University of library studies and information technologies (ULSIT) // Traveling university seminar. Sharing knowledge on the Intangible Cultural Heritage of Southeastern Europe. Vol.2, Sofia, 2016, p.15-28. ISSN 2534-9775 2016
24 Велев, Венцислав Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4

 

Denchev, St., Peteva, I., Stoyanova, D., Varadinova, Tsv., Some Specific Methods for Knowledge Distribution of Intangible Cultural Heritage // New Perspectives in Science Education. Florence, Italy. 2014. – https://conference.pixel-online.net/NPSE/acceptedabstracts_scheda.php?id_abs=2172&id_edition=24&mat=ACA&wpage=ped 2017 https://conference.pixel-online.net/NPSE/acceptedabstracts_scheda.php?id_abs=2172&id_edition=24&mat=ACA&wpage=ped
25 Велев, Венцислав Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4

 

Nazarska, Zhorzheta. Muslim cultural heritage in Bulgaria: preservation, conservation and socialization during the European integration process (1990s – 2014) // Études balkaniques, 2016/2, p.527-546 2016 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=455671
26 Велев, Венцислав Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4

 

Василева, София. Обмен на знания за нематериалното културно наследство чрез образование. Добри практики на Университета по библиотекознание и информационни технологии // Проблеми на културното наследство, Tом 1 Нематериалното културно наследство-самобитност, приемственост, опорочаване. С., 2020, с.297-306. ISBN 978-619-185-414-1 2020
27 Велев, Венцислав Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4

 

Илиева, Ирена. Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и Република България.// Право и културни ценности. С., 2019, бр.16. с. 19-34. Институт за държавата и правото-Българска академия на науките. ISBN Print 13: 978-954-9583-37-3 2019 https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=817403
28 Велев, Венцислав Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4

 

Колектив. Анализ на българската нормативна рамка в областта на нематериалното културно наследство спрямо международните документи в областта на нематериалното културно наследство с включени препоръки // Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. С., 2019 2019 https://www.unesco-centerbg.org/wp-new/wp-content/uploads/2019/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%942.pdf
29 Велев, Венцислав Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4

 

Налбантян-Хачерян, Силва. Нематериално културно наследство – политики и практики за неговото опазване. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, С., 2019. ISBN – 978-619-245-019-9 2019
30 Велев, Венцислав Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4

 

Костадинова, Петя. Управленски модели за опазване и развитие на културното наследство в България // XVII International scientific conference “Management and engineering’ 20”, 13-16.09.2020. Technical University – Sofia, Scientific and technical union of mechanical engineering. S., 2020, ss. 130.139. ISSN 1314-6327 2020 https://www.academia.edu/26220803
31 Велев, Венцислав Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване неговата приемственост / The contribution of UNESCO Member States of South-Eastern Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO. Sofia, 2016, p.17-31. ISBN 978-619-90617-0-1

 

Налбантян-Хачерян, Силва. Нематериално културно наследство – политики и практики за неговото опазване. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, С., 2019. ISBN – 978-619-245-019-9 2019
32 Велев, Венцислав Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване неговата приемственост / The contribution of UNESCO Member States of South-Eastern Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO. Sofia, 2016, p.17-31. ISBN 978-619-90617-0-1

 

Салтирова-Павлова Кателина. Паметта на софийската шевица: Традиции, иновации и дизайнерски решения // Проблеми на културното наследство, Tом 1 Нематериалното културно наследство-самобитност, приемственост, опорочаване. С., 2020, с.230-238. ISBN 978-619-185-414-1 2020
33 Велев, Венцислав Професор д.ик.н. Стоян Денчев: Primus inter pares (Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на интервюто) (Рецензии и отзиви) (ІV 5). // GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбил. сб. по случай 65 год. от основаването на УниБИТ = GLORIA BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг. и интервю Николай Василев. – София, 2016, с. 1059-1061, ISBN 978-619-185-211-6, online ISBN 978-619-185-212-3

 

Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf). 2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
34 Велев, Венцислав Проявления на западнопокрайнския въпрос (1920–1922 г.) // Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт – Сборник доклади от международната научна конференция, Кюстендил, 14-15 декември 2007 г., Кюстендил, 2006. с. 105-118, ISBN 978-954-92267-1-3 , ISBN 978-954-8191-14-2

 

Георгиев, Александър. Западните покрайнини и българо-югославските отношения 1919-1923 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 9, Велико Търново, 2016. С. 39-48. ISBN: 9786192080662 2016 https://journals.uni-vt.bg/bb/bul/vol9/iss1/6
35 Велев, Венцислав Проявления на западнопокрайнския въпрос (1920–1922 г.) // Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт – Сборник доклади от международната научна конференция, Кюстендил, 14-15 декември 2007 г., Кюстендил, 2006. с. 105-118, ISBN 978-954-92267-1-3 , ISBN 978-954-8191-14-2-

 

Джонев, Ангел. Западнопокраинският въпрос в българската историопис // Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2011, с.71-78. Без ISBN, COBISS.BG-ID 1235383524 2011 http://anamnesis.info/node/1503

http://macedonia-history.blogspot.com/2011/05/angel-djonev-zapadnopokrainskia-vupros.html

36 Велев, Венцислав Първият триезичен речник по библиотечна и информационна дейност в света „The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност”. С., 2010 // Тр. на Студентското науч. о-во при УниБИТ (София), Т.VІІ, 2012. с.123-130, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

 

Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf). 2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
37 Велев, Венцислав. Йордан Христосков Свети преподобни Паисий Хилендарски и отбелязване на името му // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 502-509, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
38 Велев, Венцислав Съвременни аспекти и предизвикателства пред политиките за КИН // Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието. Сборник с доклади от Първа научна конференция 3-4 декември 2014 г. Университет по библиотекознание и информационни технологии Лятна академия за управление на знания. Издателство „За буквите – О писменехь“. С., 2014, с. 133-136. ISBN 978-619-185-140-9

 

Георгиев. Георги. Индустриални паркове. Арткултурата и културно-историческото наследство // Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ в. ХVII национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2019 г. / Knowledge Society and 21st Century Humanism. The 17th International Scientific Conference. Sofia, 1st November 2019 / Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2019 / Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh”, 2019. ISSN 2683-0094. с.1007-1015 2019
39 Велев, Венцислав Създаване и позициониране в интернет на електронен портал на Студентското научно общество към УниБИТ. // Тр. на Студентското науч. о-во при УниБИТ (София), Т.VІІ, 2012. с.131-134, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
40 Велев, Венцислав. Йордан Христосков, Иван Куцаров Съюзът на народните читалища : В контекста на неговия 100-годишен юбилей // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VII, 2012, с. 335-337 ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf).

 

2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf
41 Велев, Венцислав Съюзът на народните читалища и неговите председатели. – Cogito ergo sum : проф. Стоян Денчев на 60 години – юбилеен сборник. С., 2013 г., Университетско издателство За буквите – О писменехь. с. 152-162. ISBN 978-954-2946-58-8

 

Цонева Пенка. Тенденции в развитието на читалищното образование в България 1878–1944 /. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, факултет „Педагогика“, книга Педагогика, т.110, С.,2017, с. 38-80, ISSN 2367-4644 2017
42  

Велев, Венцислав

Труд, съчетаващ в себе си принципите на наукознанието, интердисциплинарните връзки и психология на творчеството // GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбил. сб. по случай 65 год. от основаването на УниБИТ = GLORIA BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг. и интервю Николай Василев. С., 2016, с. 257-261 , ISBN 978-619-185-211-6, online ISBN 978-619-185-212-3

 

Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO – ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Унививерситета по библиотекознание и информационни технологии : Информационни бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библиотеки (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ). С., 2020. ISBN 978-619-185-436-3 ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf). 2020 http://sno.unibit.bg/files/Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020.pdf

 

43 Велев, Венцислав Обществените (публичните) библиотеки в България и закона за авторското право и сродните му права // Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство : Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство, София, 31 януари 2013 г., Фондация Арете-Фол, С. 2014, ISSN 1314-551

 

Тодорова, Таня. Авторскоправна политика на библиотеките и културните институции – проектна концепция // Интелектуалната собственост в университетите – Творчество: следващо поколение. С., 2013, с. 99-112, ISBN 978-954-2946-67-0

 

2013 http://digital-library.unibit.bg/

 

44 Велев, Венцислав Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931. С., Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, 2009. ISBN 978-954-8887-59-5 Евтимов, Румен. Годен за терористически акции., С. 2017, ИК „Гутенберг“, ISBN 978-619-176-097-8 2017 https://vzro-vartop.blogspot.com/
45 Велев, Венцислав  

Бежанците от западните покрайнини. // История на България. Т. 9. История на България 1918–1944. София, 2012

Евтимов, Румен. Годен за терористически акции., С. 2017, ИК „Гутенберг“, ISBN 978-619-176-097-8 2017 https://vzro-vartop.blogspot.com/
46 Велев, Венцислав За съвременният облик на читалищата // 150 години Народно читалищно дело. С., „Българска книжница“, 2007, с.52-53. ISBN 978-954380-04-8 Христова. М. 150 ans oeuvre National des foyers de lecture // Bulgarian Historical Review. Sofia, 2008, t.36, № 3-4, ss. 235-244. 2008