Пререгистрация / Регистрация на народните читалища в Агенция по вписванията

Read Time:7 Minute, 0 Second

Пререгистрация / Регистрация на народните читалища в Агенция по вписванията [1]

 

Законодателна норма: Народното читалище е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което се учредява на основание Закона за народните читалища (ЗНЧ). Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на читалището се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

 

ВАЖНО: След влизане от 1 януари 2018 г. в сила на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, всички съществуващи организации имаха тригодишен срок (от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.) да прехвърлят своята регистрация от съда към Агенцията по вписвания (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила  от 01.01.2018 г.). За процедурата по пререгистрация не се дължат държавни такси. Това се отнася както към юридическите лица регистрирани по ЗЮЛНЦ, така и към читалищата, регистрирани по ЗНЧ.

В резултат на направените в края на 2020 г. промените в ЗЮЛНЦ (ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020 г.) актуалният краен срок за пререгистрация на НПО (в т.ч. и на читалищата) в АП е до 31.12.2022 г. (§ 25. (1) от ПЗР към ЗЮЛНЦ).

 


ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – В сила от 01.01.2001 г.; Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000 г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001 г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002 г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г., доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018 г., доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г., изм. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020 г., изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020 г.
ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩАОбн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997 г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999 г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020 г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020 г.
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм.  – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 

Самият процес на пререгистрация започва с подаване на изискуемо заявление, което е по съответния одобрен образец. На базата на него Агенция по вписванията изисква от съответния съд да се издаде специално удостоверение за актуално състояние, което се предоставя по служебен път. Към него се изпращат и допълнителни документи, с които съответното юридическо лице е осъществило регистрацията си в съда. Заявлението за пререгистрация е необходимо да бъде подадено от официално представляващия организацията лице, или от специално упълномощен за случая адвокат. За народните читалища читалищата документът на образец, който следва да се подаде е А17 (Заявление А17 за вписване на обстоятелства относно народно читалище). Към заявлението се прилага набор от документи, който включва: Актуален устав на народното читалище, който е заверен по изискуемия ред;  Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец).

 

ВАЖНО: Необходимият набор от документи за пререгистрация съдържа следния пакет:

 • Заявление А17 (по образец) за вписване на обстоятелства относно народно читалище. В него се попълват нужнито полета, съдържащи основната информация за читалището:
 • Идентификация
 • Вид на вписването
 • Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо читалището (ако има двама или повече души, които представляват читалището заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни. ;
 • Наименование на читалището – на български език (с обозначение на вида „Нарочно читалище“ и годината на неговото първоначално създаване) и ако е предвидено – на чужд език (посочва начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);
 • Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;
 • Адрес за кореспонденция с НАП. (Това се прави само ако читалището има друг адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление);
 • Представляващи;
 • Начин на представляване (В случай, че по устав е предвидено представляващия да е повече от един – напр. председател и секретар);
 • Членове на Настоятелство;
 • Членове на Проверителна комисия;
 • Източници на първоначално финансиране;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път;
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ;

 

ВАЖНО: В полето „Приложения“ се посочват подадените изискуеми приложени документи:

 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 • Декларации от членовете на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
 • Декларация от секретаря за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 • Декларации от членовете на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 • Документ, установяващ съществуването на юридическо лице – член на читалището и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон; (само ако е приложимо)
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи читалището;
 • Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 • Протокол за учредителното събрание;
 • Свидетелства за съдимост за членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря;
 • Устав;

 


При регистрация на новосъздадено читалище, след провеждане на Учредително събрание при стриктно спазване процедурите по ЗНЧ, се подават следните документи:

 • Протокол от Учредителното събрание – подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, в който се съдържат:
 • Решението за учредяване на читалището;
 • Решението за приемане на Устава на читалището;
 • Решението за избор на състава на органите на читалището;
 • Решението за избор на представляващ/и читалището;
 • Устав – подписан саморъчно от всеки един от учредителите;
 • Копие (препис) от Устава, в което личните данни на учредителите (ЕГН-та, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите имена на учредителя/ите;
 • нотариално заверени образци (т. нар. Спесимени) от подписите на лицата, представляващи читалището, и от валидния печат на читалището;
 • Декларации от членовете на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
 • Декларация от секретаря за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 • Декларации от членовете на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 • Свидетелства за съдимост за членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря;
 • Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ читалището;
 • Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява читалището –  Пълномощно и Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя

 

ВАЖНО: Нужно е да се има предвид, че вписването на читалищата в Регистъра на ЮЛНЦ се извършва без плащане на държавни такси.

 


[1] Материалът е актуален към м. март 2022 г.

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Вашият коментар

Previous post Финансиране на проекти в сферата на любителското творчество
Next post Народните читалища – минало, настояще, бъдеще – Анкета