Приносът на държавните, университетските и местнитеинституции, както и на мрежата от музеи и читалища заопазване на нематериалното културно наследство и насърчаваненеговата приемственост

Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване на неговата приемственост / The Contribution of the State, Academic and Local Government Institutions, as well as of the Network of Museums and Chitalishta (Community Centres) to the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the Promotion of Its Transmission to the next Generation // В: Приносът на държавите членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа за разпространение и прилагане на конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. (12-13 декември 2015 г)” – Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО / The contribution of UNESCO Member States of South-Eastern Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO – Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO and the authors of the articles, Sofia, 2016, pp. 17-31, ISBN 978-619-90617-0-1


Пълният текст на статията можете да видите ТУК и ТУК
Пълният текст на сборника със статии можете да видите ТУК