януари 2021
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
22.01.2021

Студии, статии, доклади

Вид на публикация Година на издаване Заглавие Издателски данни Връзка(линк) към онлайн публикацията
Статия в списания и поредици 2020 Някои от предизвикателствата на пандемията CIVID-19 пред малките библиотеки в страната (с акцент върху читалищните библиотеки) Библиотека, кн.3, 2020, ISSN 0861-847X Година XXVII (LXVI), с.24-30 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2020 Българските културни институти в чужбина – инструмент за популяризиране на българската култура извън страната, в контекста и на европейските измерения Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век // ХVIII национална научна конференция с международно участие София, 1–2 ноември 2020 г. С., 2020, с.282-291. ISSN 2683-0094 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers
Статия в списания и поредици 2020 Промените в политическата обстановка на Балканите през първата половина на XIX в. като предпоставка за създаването на народните читалища – кратка характеристика Единство и различия на интеркултурния модел. Сборник с материали. с., 2020, с. 7-17. ISBN 978-619-91616-0-9 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2020 Нематериалното културно наследство и неговото препредаване през поколенията Проблеми на културното наследство. т.1. Нематериалното културно наследство: самобитност, приемственост, опорочаване. С., 2020, с.246-252. ISBN 978-619-185-414-1 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2019 Живото наследство на България – идентификация и опазване. По примери от практиката Проблеми на културното наследство. т.3 – Пролетта в празничния обреден календар: Традиция и модерност. Сборник с доклади от научна конференция. София 17-18 април 2019 г, С., 2019, с. 31-44. ISBN 978-619-185-388-5 https://www.balkan-history.com/wp-content/uploads/2020/04/Spring-in-the-Festal-Ritual-Calendar-2019.pdf 
Доклад от конференция 2019 Програмата на ЮНЕСКО “Паметта на света” – опит за опазване на световното документално наследство и пример за мултикултурна толерантност Хармония в различията, Сборник от доклади от научна конференция проведена на 10. 12. 2019. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова, М. Гарванова, Н. Дебрюне, Д. Стоянова, София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, С., 2019, с. 189-194. ISBN 2367-7899 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2019 Някои аспекти свързани със структурата и характеристика на читалищната мрежа след 1997 г. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. ХVI-та Национална научна конференция с международно участие. Академично издателство “За буквите – О писменехь. С., 2019, с.319-329. ISSN 1314-7099 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2019 „Библиотеки-четене-комуникация” приложено в системата на читалищните библиотеки Библиотеки. Четене. Комуникации : Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, В. Търново, 15-16 ноем. 2018 г. : 190 години от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител : Детската книга и детското четене. – Велико Търново, 2019, с. 111-119. ISSN 1313-8138 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2019 Регистърът на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството и българският принос в него Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ в. ХVII национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2019 г. / Knowledge Society and 21st Century Humanism. The 17th International Scientific Conference. Sofia, 1st November 2019 / Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2019 / Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh”, 2019. ISSN 2683-0094. с.172-182 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2018 Етно-културното развитие на алианската общност в Силистренско в периода 1930-1940 г. по данни от един малко известен ръкопис / The ethno-cultural development of the Alliance community in Silistra in the years 1930-1940, according to data from a little-known manuscript / В съавторство със Сезер Нехат Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция проведена на 10-12-2018 г. С., 2018, с.189-194, ISSN 2367-7899 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2018 Финансово управление и контрол върху дейността на читалищната библиотека – актуални проблеми Библиотеки.Четене.Комуникации. В.Търново, 2018, с.179-189, ISSN: 1313-8138 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2018 Мястото и ролята на народните читалища в системата на културно-историческото наследство на България / The place and the role of the folk community centers in the system of the Bulgarian cultural and historical heritage Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция проведена на 10-12-2018 г. С., 2018, с.407-413, ISSN 2367-7899 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2018 Структура и характеристика на читалищната и библиотечна мрежа – исторически аспекти и съвременност Европейски хоризонти : Библиотеките между буквите и бинарния код. : Нац. науч. конф., 8 – 9 окт. 2018 г., Силистра / Състав. Даниела Недялкова и Мануела Енчева. – Силистра : Регионална библиотека „Партений Павлович“ , 2018. с. 25-33, ISBN 978-619-7400-36-6 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2017 Електронен триезичен речник без аналог (УниБИТ – важен център на наукознанието и информатизацията в национален и международен мащаб) (За триезичния речник на УниБИТ по библиосферата. V). Нишката на Ариадна (Gloria bibliospherae) = Ariadne thread (Gloria bibliospherae) : Когнитология на енциклопедичността на библиотечната и информационната дейност = Cognitology of encyclopedicity of the library and information activity / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг., библиогр. Александра Куманова, Николай Василев. – София, 2017, с. 125-126, ISBN 978-619-185-211-6, online ISBN 978-619-185-212-3 http://sno.unibit.bg/monographics.html 
Доклад от конференция 2017 Културата като важен инструмент за свързаност и изграждане на нови политики / Culture as an important instrument for conjunction and building new policies Хармония в различията. С., 2017, с.331-335, ISSN 2367-7899 Harmony in diversity. Sofia, 2017, p.331-335, ISSN 2367-7899 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2016 Труд, съчетаващ в себе си принципите на наукознанието, интердисциплинарните връзки и психология на творчеството GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбил. сб. по случай 65 год. от основаването на УниБИТ = GLORIA BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг. и интервю Николай Василев. С., 2016, с. 257-261 , ISBN 978-619-185-211-6, online ISBN 978-619-185-212-3 http://sno.unibit.bg/monographics.html 
Статия в списания и поредици 2016 Професор д.ик.н. Стоян Денчев: Primus inter pares (Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на интервюто) GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбил. сб. по случай 65 год. от основаването на УниБИТ = GLORIA BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг. и интервю Николай Василев. – София, 2016, с. 1059-1061, ISBN 978-619-185-211-6, online ISBN 978-619-185-212-3 http://sno.unibit.bg/monographics.html 
Статия в списания и поредици 2016 Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал (Центрове на праевропейската цивилизация в Русия). Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал : Центрове на праевроп. цивилизация в Русия : Протоарии и праславяни : Културолог.-феноменолог. декодиране на митолог., ист. и лингвист. пл. : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство : Информ. кодове на култ. наследство” / С. Денчев … [и др.]. ; Науч. ред. Н. Яръмов … [и др.]. ; Библиогр. ред. Д. Ралева, М. Максимова ; Рец. А. Субето … [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, С., 2016, с.187-188. ISBN 978-619-185-192-8 online ISBN 978-619-185-193-5 http://sno.unibit.bg/monographics.html 
Статия в списания и поредици 2016 Към въпроса за читалищните библиотеки като част от мрежата на обществени библиотеки в страната GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ = GLORIA BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг. и интервю Николай Василев. – София, 2016. – ISBN 978-619-185-211-6. – с. 221-227. http://sno.unibit.bg/monographics.html 
Статия в списания и поредици 2016 Музейните сбирки в читаищата Музеи и общини : сборник с доклади от национална научна конференция, 7-8 април 2016 г., гр. Попово. ISBN 978-619-00-0589-6 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2016 Съборите на народното творчество като важен елемент за устойчивото развитие на местните общности Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : национална научна конференция с международно участие ISSN: 1314-7099.- 2015 (2016), s. 362-367 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2016 Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление в читалищата. 160 години общонародно читалищно дело – сборник. С., 2016. с.139-150, ISBN 978-954-9437-69-0 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2016 Към въпроса за читалищните библиотеки като част от мрежата на обществени библиотеки в страната GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбилеен сб. по случай 65 год. от основаването на УниБИТ = GLORIA BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. Стоян Денчев ; Състав., предг. и интервю Николай Василев. – София, 2016. с. 221-227. ISBN 978-619-185-211-6. http://sno.unibit.bg/monographics.html 
Статия в списания и поредици 2016 Някои въпроси, свързани с опазването на нематериалното културно наследство в контекста и на съвременния етнокултурен диалог / Some questions related to the safeguarding of intangible cultural heritage in the context of modern and ethno-cultural dialogue // Доклад изнесен на Научната конференция “Хармония в различията” Хармония в различията. Сборник с доклади. С., 2016, Издателства “За буквите – О писменехь”, с. 218-225. ISSN 2367-7899 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2016 Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване неговата приемственост // The contribution of UNESCO Member States of South-Eastern Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO Приносът на държавите членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа за разпространение и прилагане на конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. (12-13 декември 2015 г)” – Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО. С., 2016, с.17-31. ISBN 978-619-90617-0-1 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev
Статия в списания и поредици 2015 Българското читалище като изразител на принципите на културното многообразие. // Хармония в различията. Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията“ – София, 1.12.2015 г., С., 2015, с. 328-228, ISSN 2367-7899 Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията“ – София, 1.12.2015 г., С., 2015, с. 328-228, ISSN 2367-789 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2015 The Newly-opened Regional center for Intangible Cultural Heritage in Sofia under UNESCO – an example for sustainable development and cooperation among the countries of Southeastern Europe Traveling university seminar. Sharing knowledge on the Intangible Cultural Heritage of Southeastern Europe. Vol.1, Sofia, 2016, p.87-102, ISSN 2534-9775 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2015 Националният събор на народното творчество в Копривщица през погледа на Министерство на културата, или по пътя от Десетия до Единадесетия събор 50 години Национален събор на народното творчество – Копривщица / състав. Валентина Ганева-Райчева … [и др.]. С., 2015. с.293-296, ISSN 0323-9861 / В съавторство със Силва Налбантян-Хачерян https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers  
Статия в списания и поредици 2014 140 години от гибелта на Васил Левски – Дякон Игнатий (Значение за потомците) Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ІХ, 2014, с. 83 ; 103 ; 123. ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2014 Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003). Северный Кавказ: Проблемы и перспективы развития этноконфесиональных отношений. I Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция. Россия. Славянск-на-Кубани. 2014. с. 156-159. ISBN 978-5-90363-030-1 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2014 Някои основни моменти в държавната политика за опазване на нематериалното кутурно наследство. Науката за културно-историческото наследство – SCIENTIA “INCOGNITA”. С., 2014, с. 47-56, ISBN 978-619-185-150-8 http://sno.unibit.bg/monographics.html 
Статия в списания и поредици 2014 Към предисторията и същността на конвенцията на ЮНЕСКО за нематериалното култуно наследство (Конвенция 2003). Съвременни визии за изследване, преподаване и популяризиране на българското културно-историческо наследство : сборник с научни изследвания по случай 10-годишния юбилей на катедра “Културно-историческо наследство” при Университета по библиотекознание и информационни технологии /. С., 2014. с.119-128, ISBN 978-619-185-025-9 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2014 Съвременни аспекти и предизвикателства пред политиките за КИН Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието : сборник с доклади от първа научна конференция, 3-4 декември 2014 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии, Лятна академия за управление и знания / състав. Стоян Денчев … [и др.] ; [науч. ред. Мариела Нанкова]. С., 2014, с.133-136, ISBN 978-619-185-140-9 http://unyka.unibit.bg/index.php/bg/component/sppagebuilder/80- 
Доклад от конференция 2014 Обществените библиотеки в България и Закона за авторското право и сродните му права – допирни точки Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство : Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство, София, 31 януари 2013 г., Фондация Арете-Фол, С. 2014, ISSN 1314-551 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2013 Информационен код на българската книжовност и литература (Свети Отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская) Тр. на Студентско науч. о-во при УниБИТ (София), Т. VIIІ, С., 2013, с. 500-501, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2013 Паисиев лист от 1935 година (Историко-културен преглед) Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 510-511, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2013 Свети преподобни Паисий Хилендарски и отбелязване на името му Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 502-509, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2013 Българският национален въпрос в контекста на Руско-турската война 1877-1878 г./ Bulgarian national question in the context of Russo-Turkish War of 1877-1878/. Актуальные проблемы регионоведениял Материалы всероссийской научно-практической конфеенции 2013 г. Россия, Славянск-на-Кубани. 2012. с. 22-31. ISBN 978-5-91980-047-4 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2013 Уникален модерен многоаспектен електронен летопис във вид на ризомно-ретикуларно организирани бази от дани на съвременната информационно-комуникативна сфера (Позициониране в интернет пространството на „Трудове на СНО при УниБИТ” и съпътстващата ги научна печатна продукция : <www.sno.unibit.bg>). Тр. на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технолог. (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 81-96 : с ил. http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2013 Съюзът на народните читалища и неговите председатели. Cogito ergo sum : проф. Стоян Денчев на 60 години – юбилеен сборник. С., 2013 г., Университетско издателство За буквите – О писменехь. с. 152-162. ISBN 978-954-2946-58-8
Статия в списания и поредици 2013 Създаването на регионален център за нематериално културно наследство в София под егидата на ЮНЕСКО – пример за устойчиво развитие и сътрудничество сред страните от Югоизточна Европа Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : национална научна конференция с международно участие ISSN: 1314-7099.- T. 10 (2013), s. 255-262 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2012 Модерен летопис на съвременната информационно-комуникативна сфера Том І-VІ на Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ (София,2008 – ) //Тр. на Студентското науч. о-во при УниБИТ (София), Т.VІІ, 2012, с.105-122 , ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2012 Първият триезичен речник по библиотечна и информационна дейност в света „The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност”. С., 2010 Тр. на Студентското науч. о-во при УниБИТ (София), Т.VІІ, 2012. с.123-130, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2012 Създаване и позициониране в интернет на електронен портал на Студентското научно общество към УниБИТ. Тр. на Студентското науч. о-во при УниБИТ (София), Т.VІІ, 2012. с.131-134, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2012 Съюзът на народните читалища : В контекста на неговия 100-годишен юбилей Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VII, 2012, с. 335-337 ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793 http://sno.unibit.bg/books.html  
Статия в списания и поредици 2012 – Българското читалище в контекста на устойчивото съвременно развитие Общество на знанието и хубанизма на XXI в. Девета национална научна конференция с международно участие. София – 1 ноември 2011 г. // Трудове на УниБИТ, т.IXл Под редакцията на проф. дфн Цветана Георгиева. Издателство За буквите – О писменехь, С., 2012, ISSN 1314-7099, с.319-323 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Статия в списания и поредици 2012 Характерни моменти от развитието на българския национален въпрос до руско-турската война 1877-1878 г. Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Колективная монография. Россия, Славянск-на-Кубани. 2012. с. 29-35. ISBN 978-5-91980-031-6 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Студия 2008 Западните покрайнини в политиката на правителството на БЗНС (1920-1923). Клио. Сборник в чест на 65-годишнината на ст. н.с. Милен Куманов. С., 2008. с.573-617. ISBN 978-954-617-042-2 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2007 За съвременния облик на читалищата. 150 години Народно читалищно дело. С. 2009, „Българска книжница“, с.52-53. ISBN 978-954380-04-8 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Доклад от конференция 2006 Проявления на западнопокрайнския въпрос (1920–1922 г.) Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт – Сборник доклади от международната научна конференция, Кюстендил, 14-15 декември 2007 г., Кюстендил, 2006. с. 105-118, ISBN 978-954-92267-1-3 , ISBN 978-954-8191-14-2
Статия в списания и поредици 2001 Претенциите на Югославия към западните български земи, Парижката мирна конференция (1919 г.) Един завет, кн. 3, С., 2001, с. 12-15. ISSN 0861-8151
Статия в списания и поредици 2001 Към историята на Западнопокраинската революционна организация “Въртоп” Един завет, кн. 2, С., 2001, с. 26-29. ISSN 0861-8151
Статия в списания и поредици 1999 Вътрешната западнопокрайнска революционна организация “Въртоп” Исторически преглед, кн. 3-4, С.,1999, с. 51-69. ISSN 0323-9748
Статия в списания и поредици 1999 Ньойският мирен договор от 1919 г. в английския парламент (април 1920 г.) Исторически архив = Historical Archives, кн. 3-4 (1998/1999), с. 18-20, 45-54, ISSN: 1311-848X
Статия в списания и поредици 1997 Двувластните имоти в българо-югославските взаимоотношения (1920-1931) Международни отношения : списание за дипломация, политика и икономика. С., 1997, кн. 4, с. 109-116, ISSN: 0324-1092