пт. окт. 30th, 2020

Студии и статии

  • Студии и статии

Велев. В. Двувластните имоти в българо-югославските взаимоотношения (1920-1931) // Международни отношения : списание за дипломация, политика и икономика. С., 1997, кн. 4, с. 109-116, ISSN: 0324-1092

Велев. В. Ньойският мирен договор от 1919 г. в английския парламент (април 1920 г.) // Исторически архив = Historical Archives, кн. 3-4 (1998/1999), с. 18-20, 45-54, ISSN: 1311-848X

Велев. В. Вътрешната западнопокрайнска революционна организация “Въртоп” // Исторически преглед, кн. 3-4, С.,1999, с. 51-69. ISSN 0323-9748

Велев. В. Към историята на Западнопокраинската революционна организация “Въртоп”  // Един завет, кн. 2, С., 2001, с. 26-29. ISSN 0861-8151

Велев. В. Претенциите на Югославия към западните български земи, Парижката мирна конференция (1919 г.) // Един завет, кн. 3, С., 2001, с. 12-15. ISSN 0861-8151

Велев. В. Проявления на западнопокрайнския въпрос (1920–1922 г.) // Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт – Сборник доклади от международната научна конференция, Кюстендил, 14-15 декември 2007 г., Кюстендил, 2006. с. 105-118, ISBN 978-954-92267-1-3 , ISBN 978-954-8191-14-2

Велев. В. За съвременния облик на читалищата. // 150 години Народно читалищно дело. С., „Българска книжница“, 2007, с.52-53. УДК 374.28(497.2)(091), COBISS.BG-ID1172719076

Велев. В. Западните покрайнини в политиката на правителството на БЗНС (1920-1923). // Студия. Вж. Клио. Сборник в чест на 65-годишнината на ст. н.с. Милен Куманов. С., 2008. с.573-617. ISBN 978-954-617-042-2

Велев. В. Революционната организация в Западните покрайнини. // История на България. т. IX – История на България 1919-1944, дял IV, глава III, БАН, Институт за исторически изследвания. С. 2012, с. 531-536. ISBN 978-954-2903-08-6 

Велев. В. Бежанците от Западните покрайнини. // История на България. т. IX – История на България 1919-1944, дял III, БАН, Институт за исторически изследвания. С. 2012, с. 505-509. ISBN 978-954-2903-08-6 

Велев. В. Модерен летопис на съвременната информационно-комуникативна сфера т. I-VI на Трудове на Студентското научно общество. // Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ. Т. VII, С., 2012, с. 105-122, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

Велев. В. Първият триезичен речник по по библиотечна и информационна дейност в света „The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology – Анлго-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности – Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност“ – т.III на трудове на Студентско научно общество при УниБИТ. // Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ. С., Т. VII, С., 2012, с. 123-130, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

Велев. В. Създаване и позициониране в Интернет на електронен портал на Студентско научно общество при УниБИТ. // Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ. С., Т. VII, С., 2012, с. 131-134, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

Велев. В. Съюзът на Народните читалища в контекста на неговия 100 годишен юбилей. // Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ. С., Т. VII, С., 2012, с. 335-337, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

Велев. В. Характерни моменти от развитието на българския национален въпрос до руско-турската война 1877-1878 г. // Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Колективная монография. Россия, Славянск-на-Кубани. 2012. с. 29-35. ISBN 978-5-91980-031-6

Велев. В. Българският национален въпрос в контекста на Руско-турската война 1877-1878 г./ Bulgarian national question in the context of Russo-Turkish War of 1877-1878/. // Актуальные проблемы регионоведениял Материалы всероссийской научно-практической конфеенции 2013 г. Россия, Славянск-на-Кубани. 2012. с. 22-31. ISBN 978-5-91980-047-4

Велев. В. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003). // Северный Кавказ: Проблемы и перспективы развития этноконфесиональных отношений. I Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция. Россия. Славянск-на-Кубани. 2014. с. 156-159. ISBN 978-5-90363-030-1

Велев. В. Съюзът на народните читалища и неговите председатели. // Cogito ergo sum : проф. Стоян Денчев на 60 години – юбилеен сборник. С., 2013 г., Университетско издателство За буквите – О писменехь. с. 152-162. ISBN 978-954-2946-58-8

Велев. В. Информационен код на българската книжовност и литература (Свети Отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская). // Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ. С., Т. VIII. 2013, с.500-501, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

Велев. В., Йордан Христосков. Св. Преподобни Паисий Хилендарски и отбелязване на името му. // Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ. С., Т. VIII. 2013, с.502-509, ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

Велев. В., Йордан Христосков. Паисиев лист от 1935 година (Историко-културен преглед).  // Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ. С., Т. VIII. 2013, с.510-511., ISSN 1314-2526, online ISSN 1314-6793

Велев. В. Към предисторията и същността на конвенцията на ЮНЕСКО за нематериалното култуно наследство (Конвенция 2003). // Съвременни визии за изследване, преподаване и популяризиране на българското културно-историческо наследство : сборник с научни изследвания по случай 10-годишния юбилей на катедра “Културно-историческо наследство” при Университета по библиотекознание и информационни технологии /. С., 2014. с.119-128, ISBN 978-619-185-025-9

Велев. В. Някои основни моменти в държавната политика за опазване на нематериалното кутурно наследство. // Науката за културно-историческото наследство – SCIENTIA “INCOGNITA”. С., 2014, с. 47-56, ISBN 978-619-185-150-8

Велев. В. Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление в читалищата. // 160 години общонародно читалищно дело – сборник. С., 2016. с.139-150, ISBN 978-954-9437-69-0

Велев. В. Структура и характеристика на читалищната и библиотечна мрежа – исторически аспекти и съвременност // Европейски хоризонти : Библиотеките между буквите и бинарния код. : Нац. науч. конф., 8 – 9 окт. 2018 г., Силистра / Състав. Даниела Недялкова и Мануела Енчева. – Силистра : Регионална библиотека „Партений Павлович“ , 2018. с. 25-33, ISBN 978-619-7400-36-6

Велев. В. Основни приоритети и стратегически насоки, отразени в нормативните документи на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и ЕС, за формиране на политики в сферата на културно-историческото наследство (КИН) и приложението им в българската правно-нормативна уредба. // Сборник с правно-нормативни документи, предназначен за студенти от УниБИТ изучаващи дисциплини свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство – Учебно помагало. С., 2014, e-book. съставителство и предговор В. Велев. ISBN 978-619-185-106-5

Велев. В., С. Нихат. Етно-културното развитие на алианската общност в Силистренско в периода 1930-1940 г. по данни от един малко известен ръкопис // The ethno-cultural development of the Alliance community in Silistra in the years 1930-1940, according to data from a little-known manuscript // Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция проведена на 10-12-2018 г. С., 2018, с.189-194, ISSN 2367-7899 

Велев. В. Мястото и ролята на народните читалища в системата на културно-историческото наследство на България / The place and the role of the folk community centers in the system of the Bulgarian cultural and historical heritage // Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция проведена на 10-12-2018 г. С., 2018, с.407-413, ISSN 2367-7899 

Велев. В. Културата като важен инструмент за свързаност и изграждане на нови политики / Culture as an important instrument for conjunction and building new policies // Хармония в различията. Сборник с научни доклади от научна конференция проведена през декември 2017 г. С., 2017, с. 331-335, ISSN 2367-7899 

Велев. В. Финансово управление и контрол върху дейността на читалищната библиотека – актуални проблеми // Библиотеки. Четене. Комуникации. В.Търново, 2018, с.179-189, ISSN: 1313-8138

Велев. В. Народното читалище, като елемент от опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство на България Доклад по време на XIV Национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ – 31 октомври – 1 ноември 2016 г.

Велев. В. Българското читалище в контекста на устойчивото съвременно развитие // Общество на знанието и хубанизма на XXI в. Девета национална научна конференция с международно участие. София – 1 ноември 2011 г. // Трудове на УниБИТ, т.IX. Под редакцията на проф. дфн Цветана Георгиева. Издателство За буквите – О писменехь, С., 2012, с.319-323, ISSN 1314-7099 

Велев. В. Създаването на Регионален център за нематериално културно наследство в София под егидата на ЮНЕСКО – пример за устойчиво развитие и сътрудничество сред страните от Югоизточна Европа // Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : национална научна конференция с международно участие. С. 2013, с. 255-262, ISSN1314-7099.- T. 10 (2013)

Велев. В. Някои въпроси, свързани с опазването на нематериалното културно наследство в контекста и на съвременния етнокултурен диалог / Some questions related to the safeguarding of intangible cultural heritage in the context of modern and ethno-cultural dialogue // Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция проведена през декември 2016 г. С., 2016, Издателства “За буквите – О писменехь”, с. 218-225. ISSN 2367-7899

Велев. В. Музейните сбирки в читалищата // Музеи и общини : сборник с доклади от национална научна конференция, 7-8 април 2016 г., гр. Попово., Попово, 2017, с….., ISBN 978-619-00-0589-6

Велев. В. Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване неговата приемственост // The contribution of UNESCO Member States of South-Eastern Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO. Sofia, 2016, p.17-31. ISBN 978-619-90617-0-1

Велев. В. Българското читалище като изразител на принципите на културното многообразие // Хармония в различията. Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията“ – София, 1.12.2015 г., С., 2015, с. 328-228, ISSN 2367-7899

Велев. В. Съборите на народното творчество  като важен елемент за устойчивото развитие на местните общности // Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : национална научна конференция с международно участие, проведена на 1 ноември 2015 г. С., 2016, с. 362-367, ISSN: 1314-7099.

Велев. В. Обществените библиотеки в България и Закона за авторското право и сродните му права – допирни точки // Доклад, реализиран като част от проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културни институции“ на УниБИТ. // Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство : Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство, София, 31 януари 2013 г., Фондация Арете-Фол, С. 2014, ISSN 1314-551

Велев. В.  Съвременни аспекти и предизвикателства пред политиките за КИН // Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието : сборник с доклади от първа научна конференция, 3-4 декември 2014 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии, Лятна академия за управление и знания / състав. Стоян Денчев … [и др.] ; [науч. ред. Мариела Нанкова]. С., 2014, с.133-136, ISBN 978-619-185-140-9

Велев. В., Силва Налбантян-Хачерян. Националният събор на народното творчество в Копривщица през погледа на Министерство на културата, или по пътя от Десетия до Единадесетия събор // 50 години Национален събор на народното творчество – Копривщица / състав. Валентина Ганева-Райчева … [и др.]. С., 2015. с.293-296, ISSN 0323-9861

Velev. Ventzislav. The Newly-opened Regional center for Intangible Cultural Heritage in Sofia under UNESCO – an example for sustainable development and cooperation among the countries of Southeastern Europe // Traveling university seminar. Sharing knowledge on the Intangible Cultural Heritage of Southeastern Europe. Vol.1, Sofia, 2016, p.87-102, ISSN 2534-9775

Търсене на форуми

октомври 2020
П В С Ч П С Н
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031