Fax Erudito – Факел на знанието

Куманова, Александра, Николай Василев. FAX ERUDITIO  ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО : Пътеводител по информ. ресурси на Студентск. науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии : Информ. бази (публ., библиогр. информ., отзиви и рец., премиери), именни показалци, анотации, ключови думи, табл. и граф. на: 16 е-библ. (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), отразявани в: 16 тт. на „Тр. на СНО при УниБИТ” (2008- ); 30 тт. на сер. „Факлоносци” (2010- ) и TABULA GRATULATORUM (2005- ) – 3287 публ. на студенти от България и чужбина: URL <www.unibit-bg.org> <sno.unibit.bg> / Александра Куманова, Николай Василев – авт., библиог., предг., визуализация, гещалтплан (сх.), дейксис ; ред. Стоян Денчев – науч. ред. ; Руджеро Гиляревски – експертна ред. ; Никола Казански – терминолог. ред. ; справочно-информ. ред. Анжела Кенън … [и др.] ; библиогр. ред. Красимира Александрова … [и др.] ; граф. ред. Василка Стефанова ; рец. Ирена Петева… [и др.] ; граф. Соня Спасова = FAX ERUDITIO – TORCH OF LEARNING : Vademecum of the inform. resources of the Student Sci. Soc. of the Univ. of Library Studies and Inform. Technologies: Inform. databases (publ., bibliogr. inform., reports and rev., premieres), indexes, annotations, keywords, tabl. and graph. of: 16 е-libraries (ERUDITICA, ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, COMMENTATORICA, ECOVIANA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HUMANITARIANA, NESTINARIANA, PAISIADA, PATRIARCHICA, PSYCHOLOGICA, UNIVERSALICA), covered in: 16 vol. of the Proceedings of the SSS at ULSIT (2008- ); 30 vol. of the serial Torchbearers (2010- ) and TABULA GRATULATORUM (2005- ) – 3287 publ. of the students from Bulgaria and abroad: URL <www.unibit-bg.org> <sno.unibit.bg> / Alexandra Kumanova, Nikolay Vasilev – аuth., bibliogr., pref., visualization, gestaltplan (sch.), deixis ; ed. Stoyan Denchev – sci. ed. ; Ruggero Gilyarevsky – expert ed. ; Nikola Kazanski – terminolog. ed. ; ref.-inform. ed. Angela Cannon … [и др.] ; bibliogr. ed. Krasimira Aleksandrova … [и др.] ; graph. ed. Vasilka Stefanova ; print Sonya Spasova ; rev. Irena Peteva … [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2020. – 522 с. : с 4 табл., 1 сх., 1 граф., 24 ил. – Списък на съкр. – Списък на ил. – (Факлоносци ; ХХVІІІ)

Други справочно-информ. ред. Марианна Соколова, Диана Стоянова, Калин Стоев, Нина Дебрюне, Иглика Гетова, Соня Спасова, Надежда Томова, Владимир Манчев, Добри Бояджиев, Ралица Йотова, Деница Младенова, Илиян Барзев. – Други библиогр. ред. Диана Ралева, Силвия Филипова, Марияна Максимова, Илияна Камбурова, Любов Йовинска. – Други рец.: Иван Гарванов, Таня Тодорова, Венцислав Велев, Александър Субето, Леонид Джахая, Ирина Линден, Милен Куманов.

Юбил. изд., посветено на 70-год. от създаването на Държавния библиотекарски институт – 1 ноември 1950 г. – днес: Унив. по библиотекознание и информ. технологии = Jubilee ed., dedicated to 70-anniversary of the creation of the State Library Institute – 1 November 1950 – today: Univ. of Library Studies and Inform. Technologies.

ISBN 978-619-185-436-3

ISBN 978-619-185-437-0 online (e-book, pdf)

База на ел. б-ка ERUDITICA.


 

Пълният текст на изданието можете да видите ТУК – Al-Kumanova-N-Vasilev-ERUDITICA-GUIDE_2020