пт. сеп. 20th, 2019

Магистърска програма „Читалищно дело“

Магистърска програма „Читалищно дело“, учебна 2018/2019 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии.

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Образователно-квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: Мениджър читалище

Катедра: Култура, историческо наследство и туризъм

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

 

 1. Анотация

Магистърската програма „Читалищно дело“ осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в областта на организацията и управлението на читалищната дейност. Същата  цели да се осигури възможност за  задълбочена и специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в областта на управлението на читалищната дейност в страната в административен и творчески порядък.

В процеса на обучение ще се даде  възможност за профилиране и специализиране на обучаващите се, необходими за професионалната им реализация  в сферата на читалищния маркетинг и мениджмънт, за работа в многообразна и динамична социокултурна и мултикултурна среда и на цялостно развитие на читалищната дейност по места.

Осигурява се комплексна, гъвкава и насочена към практиката подготовка на читалищни кадри ангажирани в процеса по управление на отделните дейности в читалищата, в т.ч. за секретари на читалища и председатели на читалищни настоятелства.

Предвижда се съчетаване на теорията и практиката, обучение в административни и мениджърски модели, в областта на PR, рекламата и маркетинга, работа с медиите, информационно-комуникационните технологии, културния мениджмънт, застъпничеството и доброволчеството, лидерството. Акцент се поставя и върху съхраняването, презентирането и популяризирането на културното наследство в неговата цялостност.

 1. Знания

Магистърската програма е насочена към придобили бакалавърска степен на образование в профили с хуманитарен характер, с акцент към завършили бакалавърска степен по библиотечни науки, информационни науки, социални науки, управление и администрация.

В процеса на обучение ще се дадат научни знания, умения и компетенции за работа в системата на народните читалища. На обучаващите се ще се предостави възможност да  придобият професионални компетентности насочени към:

 • придобиване на знания за мениджмънта на отделните дейности в читалищата с акцент върху библиотечната дейност и любителското творчество;
 • професионални знания и умения за работа в сферата на предоставяне познания свързани с просветните и културните задачи, присъщи на читалищата в страната;
 • умения насочени към организиране на работата на екип от различни специалисти;
 • овладяване на различни мениджърски похвати и прийоми присъщи за читалищната мрежа в различен тип населени места;
 • организационни и административни познания като ръководители на културна организация;
 • познания за работа с различен модел на финансиране, в т. ч. прилагане на проектен принцип на привличане на алтернативни финансови средства;
 • познания свързани с прогнозиране, планиране и моделиране на основната културно-просветна дейността на читалищата.
 1. Компетенции

Усвоените от магистрите професионални знания ще им дадат възможност да придобият компетентност по отношение възможност:

 • да се справят със спецификата на работа в читалищата, както и сродни културни институти и организации, фестивали, иновативни културни събития и др.;
 • да изпълнява задачи за ефективно управление на читалищната институция и други, общински и частни културни институции в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на културата и изкуствата и променяща се социокултурна среда. Те ще им позволят също така да:
 • да могат практически да прилагат наученот в областта на изкуствата и релевантните условия за приложението им спрямо различните видове културни прояви;
 • да могат да планират, организират, ръководят и контролират различни процеси на работа и вземане на управленски решения;
 • да разработват и участват в реализирането на цялостни маркетингови, рекламни и PR стратегии за връзки с обществеността;
 1. Умения

Усвоените от магистрите професионални знания и придобити компетенции ще им дадат възможност да придобият умения за работа в:

 • различен тип колектив;
 • вземане на управленски решения, както и предлагане на пътища за разрешаване на отделни казуси;
 • умения за ефективно управление на читалищната и други културни институции.
 1. Перспективи за реализация

Завършилите магистри по организация и управление на читалищата и тяхното място в системата на КИН ще могат да работят като:

 • експерти в общински, държавни и друг тип публични администрации, занимаващи се с проблематиката на читалищната мрежа;
 • служители с различна степен на отговорности в читалищата в страната;
 • служители и експерти в различни НПО, в т.ч. консултанти;
 • експерти и консултанти, работещи в сферата на проектиране и програмиране;
 1. Условия за прием

Приемът на студенти се осъществява съгласно Наредбата за прием на студенти в Университета по библиотекознание и информационни технологии за съответната година.

Обучението се извършва съвместно с високо квалифицирани хабилитирани преподаватели от УниБИТ, други висши училища, както и от действащи ръководители на културни и арт организации от различен вид, PR и медийни специалисти.

 

https://drive.google.com/…/1_i30Q9fF_hEKW4-16g0HcAkEqo…/view

https://www.unibit.bg/…/apply-mast…/regular-part-time-master

 

Please follow and like us:
error