Приносът на държавните, университетските и местнитеинституции, както и на мрежата от музеи и читалища заопазване на нематериалното културно наследство и насърчаваненеговата приемственост

Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване на неговата...

Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България – Студия.

Велев, В. Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България - Студия. С., 2021, Академично издателство „За буквите...